Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Cliënt en Nynke Wiersma praktijk ‘de Overgangsspecialist’ gesloten overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”) met betrekking tot zorgverlening, hulpverlening en/of ondersteuning.

 

Artikel 2: Inhoud zorg/hulp/ondersteuning

 1. Nynke Wiersma stelt in samenspraak met Cliënt een plan (hierna: “Plan”) op waarin de zorg/hulp/ondersteuning (hierna: “Zorg/hulp/ondersteuning “) die aan Cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt.
 2. In het Plan staat in ieder geval beschreven:
  • De behoeften van de Cliënt;
  • De doelen van de Zorg/hulp/ondersteuning;
  • Hoe en wanneer de hulp/zorg/ondersteuning wordt geëvalueerd;
 3.  Voor het eerste consult wordt een vragenlijst op basis van de Greene Climatric Scale toegestuurd aan de client. Tijdens het eerste consult wordt die doorgenomen met de cliënt en wordt besproken wat haar wensen zijn ten aanzien van de Zorg/hulp/ondersteuning.
 4. Nynke Wiersma en Cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Plan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer De zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van het Plan en/of de mogelijkheden aan Zorg/hulp/ondersteuning die Nynke Wiersma kan bieden.

 

Artikel 3: Kwaliteit

 1. Nynke Wiersma zorgt ervoor dat de Zorg/hulp/ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:
  • Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
  • Afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt
  • Verstrekt wordt in overeenstemming met de op Nynke Wiersma verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
  • Verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Cliënt.
 2. Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Nynke Wiersma naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 4: Klachten

 1. Indien Cliënt een klacht heeft over de Zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij Nynke Wiersma terecht. Nynke Wiersma zal zich inspannen in onderling overleg met Cliënt tot een oplossing te komen.
 2. Nynke Wiersma heeft zelfstandig een klachtenregeling getroffen zoals bedoeld in de artikelen 13 tot en met 17 (Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (“Wkkgz”). De klachten van de Cliënt die betrekking hebben op de Zorg/hulp/ondersteuning die door Nynke Wiersma in het kader van de behandelovereenkomst is/wordt geleverd worden conform de klachtenregeling van Nynke Wiersma afgehandeld.
 3. Nynke Wiersma verklaart dat zij is aangesloten bij een geschilleninstantie bedoeld in artikel 18 Wkkgz. Wanneer Cliënt een geschil aanhangig maakt, zal de geschilleninstantie waarbij Nynke Wiersma is aangesloten dit geschil in behandeling nemen. Nynke Wiersma is voor klachtenafhandeling aangesloten bij de brancheorganisatie Solopartners onder lidmaatschap nummer 128299. Stichting Klachtenregeling.nl is de bemiddelende instantie in geval van geschillen.
 4. Cliënt wordt door Nynke Wiersma indien gewenst geïnformeerd over de wijze waarop zij een klacht kan indienen c.q. een geschil aanhangig kan maken.

 

Artikel 5: Informatie

 1. Nynke Wiersma verstrekt aan Cliënt alle informatie die Cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Zorg/hulp/ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Cliënt begrijpelijk is.
 2. Cliënt verstrekt Nynke Wiersma alle (schriftelijke) informatie die voor Nynke Wiersma belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Zorg/hulp/ondersteuning. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

 

Artikel 6: Dossier en Privacy

 1. Nynke Wiersma houdt een dossier bij van de Zorg/hulp/ondersteuning aan Cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit het Plan en deze algemene voorwaarden.
 2. Cliënt heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.
 3. Nynke Wiersma gaat zorgvuldig om met de gegevens van Cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.
 4. Nynke Wiersma verstrekt geen informatie over de Zorg/hulp/ondersteuning van Cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de Zorg/hulp/ondersteuning betrokken) behalve wanneer Cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin Nynke Wiersma daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

 

Artikel 7: Annuleren / No-show

 

Artikel 8: Vergoeding van de Zorg/hulp/ondersteuning

 1.  Cliënt is Nynke Wiersma vergoeding verschuldigd voor de geleverde Zorg/hulp/ondersteuning.

 

Artikel 9: Einde Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:
  • Met wederzijds goedvinden.
  • Bij het overlijden van Cliënt of Nynke Wiersma
  • Indien het doel geformuleerd in het Plan is bereikt.
  • Door middel van schriftelijke opzegging door Nynke Wiersma indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
   1. Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Nynke Wiersma
   2. Door toedoen van Cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige Zorg/hulp/ondersteuning van Cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
   3. Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Nynke Wiersma worden gevergd.
 2. Indien Nynke Wiersma de Overeenkomst opzegt zal zij, indien Cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.